Talep Formu

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.

Tarihçe,

1988 yılında oluklu mukavva ve ambalaj sektörünün ana hammaddesi olan kağıtların üretimi amacıyla Kayseri Bölgesi’nin ilk kağıt fabrikası olarak faaliyete geçen tesisimiz, bugün 21.000m2 toplam ve 8.350 m2 kapalı alanda üretimine devam etmektedir.

Sürdürülebilir büyüme ve gelişmenin ve müşteri itibarı kalıcılığının önkoşulunun daima müşteri memnuniyeti olduğu bilincinden hareketle müşteri istek ve önerilerini dikkate alan kurumumuz sürekli yenilikleri ve değişimleri takip ederek ürün profilini ve makina parkını geliştirmektedir.
Bu amaçla ana tedarikçisi olduğu oluklu mukavva sektörünün ihtiyaçlarını daha da geniş yelpazede sağlama amacıyla 2012 yılında 2.800mm genişliğindeki yeni kağıt makinası yatırımını tamamlamış olup 2013 yılı içerisinde %100 geri dönüşümlü atık kağıtttan yıllık  50.000 ton  üretim  kapasitesi ile devreye alınmıştır.

Kalite  ve FSC Politikamız;

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015,,FSC® standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak,

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak kalitede ürün ve hizmetler sunarak, kağıt sanayisinde pazar payı ve rekabet gücümüzü arttırmak,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi için her alanda sürekli gelişim felsefesini uygulamak,

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak için müşteri, tedarikçiler ve firmamızı iş ortağı olarak bir bütün halinde değerlendirmek,

İç müşteri memnuniyetini sağlayarak, takım ruhu ile çalışmak,

Kanunlara uygun hareket ederek, doğal çevrenin ve doğal kaynakların doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak,

Ürün güvenliği ile ilgili ulus ve uluslararası yasalara uygun davranmak,

İş süreçlerimizi gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek düzeltici yaklaşımlar belirlemek,

Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,

Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, müşteri talep ve beklentilerine uygun kağıt üretilmesini sağlamak.

Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak, yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğu sağlayarak sektörde öncülüğümüzü devam ettirmek.

Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

Teknolojik gelişmeleri takip etmek sureti ile işletme verimliliğini artırmak.

Tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.

Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmek.

Yasal ve onaylı ormanlardan veya geri dönüşebilir kağıt atıklarından elde edilmiş orman ürünlerini kullanarak, müşterilerimize çevreye duyarlı ürünler sunmayı taahhüt eder.

İş sağlığı ve güvenliği politikamız,

Üst yönetimi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapar, bu husustaki koşulları sağlar, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurur, tüm çalışanları da;  yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uymayı hedef ilke olarak benimser. 

Geçerli tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına (kanun ve yönetmeliklere) ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.

 Tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim kurallarının uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlayacak yön ve hedeflerin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, İSG kurallarını belirler ve yazılı hale getirir.

Tüm faaliyetleri sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirir ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ilke edinir. 

Alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek, sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç denetimler ile performans ölçülür ve üst yönetimce gözden geçirilir. Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenir.

Simka Kağıt San.ve Tic.A.Ş. Üst Yönetimi ve tüm çalışanları “Hiçbir iş;  çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle yola çıkar.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız,

Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini değerli ve kritik kabul etmeyi, Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı buna bağlı gerekli güvenlik tedbirlerini almayı, Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi, Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi, Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi taahhüt ederiz.

 

İnsan kaynakları politikamız

Simka Kağıt olarak, şirketimizi geleceğe ancak nitelikli çalışanlarımız ile taşıyabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle, kişisel gelişim planlaması temelinde nitelikli ve kaliteli insanı yetiştirmek en çok  arzu ettiğimiz şeyler arasındadır. 

Saptadığımız hedeflere ancak kaliteli insan gücümüzle ulaşabileceğimizi biliyor ve inanıyoruz. Bu nedenle;

Şirketimizde başarı odaklı ve birbirini destekleyen bir kurum kültürü oluşturmak,

Barışçı, huzurlu, güvenli ve adil bir çalışma ortamının geliştirmek

İnsan kaynakları ve şirket organizasyonumuzu geliştirip, toplam kalite yönetimini şirketlerimizde bir yaşam biçimine dönüştürmek

Bizimle çalışan herkesin öncelikle Simka Kağıt A.Ş. nin bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını ve bundan gurur duymasını istiyoruz.